VEDTÆGTER FOR DANSK PÆONSELSKAB

1. Hjemsted og navn

Stk. 1
Foreningens navn er Dansk Pæonselskab.

Stk. 2
Foreningen er stiftet juni 2003.

Stk. 3
Foreningen er en landsforening med den valgte formands bopæl som hjemsted/postadresse.

Stk. 4
Foreningen er upolitisk.

2. Formål

Stk. 1
Foreningens formål er, at

 • være et samlingssted for alle med interesse for pæoner
 • formidle oplysning om pæoner
 • udbrede glæden og styrke interessen for pæoner og deres mangfoldighed

Stk. 2
Foreningens formål søges fremmet ved blandt andet:

 • Udgivelse af et medlemsblad mindst 2 x årligt
 • Oprettelse og vedligeholdelse af en hjemmeside på internettet
 • Afholdelse af medlemsarrangementer
 • Synliggørelse af foreningen i relevante sammenhænge

 

3. Medlemskab

Stk. 1
Som medlem kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål jf. Foreningens vedtægter.
Foreningens formål fremgår af hjemmesiden

Stk. 2
Kontingentbetaling betragtes som medlemskab – og omfatter indbetalers husstand.

Stk. 3
Nye medlemmer modtager – når kontingent er betalt – et eksemplar af foreningens vedtægter. Vedtægterne kan endvidere ses på Dansk Pæon Selskabs hjemmeside.

Stk. 4
Bestyrelsen kan beslutte, at enkeltpersoner eller foreninger, der yder foreningen en helt særlig gestus kan optages som betalingsfri medlemmer uden stemmeret.

Stk. 5
Bestyrelsen bemyndiges til at tildele æresmedlemskab til et medlem, som over tid har ydet en ekstraordinær og uegennyttig indsats til gavn og glæde for foreningen.

 

4. Udmeldelse

Stk. 1
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller formanden med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. En e-mail ligestilles med en skriftlig henvendelse.

 

5. Kontingent

Stk. 1
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, gældende for næste kalenderår.

Stk. 2
Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 31. januar. Betaling sker ved overførsel til foreningens konto eller via girokort som foreningen fremsender.

Stk. 3
Æresmedlemmer jf. § 3, stk. 5 betaler ikke kontingent.

 

6. Restance

Stk. 1
Hvis kontingentet ikke er betalt ved forfald sendes en skriftlig påmindelse med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato.

Stk. 2
Hvis kontingentet – efter påmindelse – fortsat ikke betales, slettes medlemmet uden videre af foreningens medlemsliste.

 

7. Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1
Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, forelægges sagen skriftligt for bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af foreningen.

Stk. 2
Bestyrelsen skal fremlægge sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen om eksklusion træffes ved simpelt flertal.

 

8. Ordinær generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar.

Stk. 3
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel i foreningens medlemsblad – eller ved postfremsendt indkaldelse til hvert medlem.

Stk. 4
Den endelige indkaldelse indeholder  angivelse af tid, sted, dagsorden samt indkomne forslag, herunder også forslag til vedtægtsændringer. Indkaldelsen lægges ud på hjemmesiden senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 5
Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder forhold jævnfør § 3, stk. 4 og 5, § 7, stk. 1, og § 17, stk. 1 og 2
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Arbejdsprogram og budget for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (udenfor bestyrelsen)
 10. Eventuelt

Stk. 6
Forslag der ønske behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 31. december.

Stk. 7
Revideret årsregnskab samt budget for det kommende år bliver lagt ud på Dansk Pæon Selskabs hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 8
Generalforsamlingen vælger og ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af – eller opstillet til bestyrelsen.

Stk. 9
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 10
Udtrykker generalforsamlingen mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsen at gå af, skal der, med 3 ugers varsel, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg til alle bestyrelsesposter på dagsorden. Indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt fortsætter den hidtidige bestyrelse som forretningsbestyrelse.

Stk. 11
Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten.

 

9. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling med begrundet dagsorden indkaldes med mindst 3 ugers varsel, når

 • et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller
 • mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for   bestyrelsen fremsætter ønske om det med særskilt begrundelse for afholdelsen. Dog mindst 15  medlemmer.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.

Stk. 2
Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling jf. § 8, stk. 3, stk. 7, stk. 9 samt § 10.

stk. 3
Udtrykker den ekstraordinære generalforsamlingen mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsen at gå af, finder bestemmelserne i § 8,stk. 10 tilsvarende anvendelse.

 

10. Regler for valgbarhed og afstemning på generalforsamlinger

Stk. 1
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Hvis mindst ét medlem kræver det, skal der holdes skriftlig afstemning.
Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget bortfaldet.

Stk. 2
Hvert medlemskab har én stemme. Det er en forudsætning for stemmeret at der er betalt kontingent. Medlemskab jf. § 3, stk. 4 har ikke stemmeret.

Stk. 3
Betalende medlemmer og deres husstand kan deltage i drøftelser og beslutninger om foreningens anliggender og vælges til poster i foreningen – forudsat at kontingent til foreningen er betalt. Der kan dog kun vælges én pr. medlemskab.

Stk. 4
Fraværende medlemmer kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig om de på dagsordenen optagne punkter. Fuldmagt afgives til dirigenten før generalforsamlingens start. Fuldmagten skal godkendes efter samme regler som for stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 5
Hvert medlem der deltager i generalforsamlingen kan foruden sin egen stemme medbringe og stemme med en fuldmagt for et medlemskab, som har forfald.

 

11. Valg til bestyrelsen – foreningens ledelse

Stk. 1
Bestyrelsen består af mindst fire og højst syv medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer, der vælges i lige år, er på valg i lige år, og bestyrelsesmedlemmer, der er valgt i ulige år, er på valg i ulige år.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.
Kun personer, der er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt har givet tilsagn, kan vælges.
Hvis to kandidater opnår samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 2
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer heriblandt formanden eller kassereren er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der tages referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 3
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 4
Suppleanterne kan efter eget valg deltage i bestyrelsesmøderne, uden stemmeret.

 

12. Tegningsforhold og hæftelse

Stk. 1
Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

I forhold, som er vitale for foreningen, herunder bindende større økonomiske dispositioner, skal hele bestyrelsen søges inddraget før beslutning træffes.

Stk. 2
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, økonomiansvarlig, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller udeladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

 

13. Ændring af vedtægterne

Stk. 1
Ændring af vedtægterne kan vedtages på en ordinær generalforsamling med mindst to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 2
Hvis bestyrelsen eller mindst femten medlemmer kræver det, afholdes urafstemning.

Stk. 3
Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 31. december med henblik på orientering af samtlige medlemmer.

 

14. Regnskab og budget

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen skal medio januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revision.

Stk. 3
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

Stk. 4
Budget for det kommende år forelægges ligeledes på den ordinære generalforsamling.

 

15. Revision

Stk. 1
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen én revisor + én suppleant.

Stk. 2
Revisor skal hvert år inden 1. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

16. Foreningens opløsning

Stk. 1
Foreningen kan opløses ved beslutning på en ordinær generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede.

Stk. 2
Er antallet jf. stk. 1 ikke til stede, kan beslutning om opløsning træffes uanset antal deltagere på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest to måneder efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Hvis bestyrelse eller mindst femten medlemmer kræver det, afholdes urafstemning.

Stk. 4
Hvis foreningen ved opløsning har en positiv egenkapital, skal denne overdrages til Det Danske Haveselskab. Pæonerne på Ledreborg slot søges overdraget til Ledreborg slot, ellers udloddes de til foreningens medlemmer.

 

17. Andet

Stk. 1
Ved erhvervsmæssigt salg af planter ved foreningens arrangementer betales et beløb til foreningen. Beløbet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2
Ved annoncering med erhvervsmæssigt salg af planter på foreningens hjemmeside eller i foreningens medlemsblad betales en afgift til foreningen. Beløbet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling.

stk. 3
Medlemsoplysningerne er fortrolige og må kun anvendes af bestyrelsen i foreningsøjemed og må ikke videregives til tredje part eller bruges kommercielt.

 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling juni 2003

Vedtægterne er siden revideret på generalforsamlingen den 25. februar 2007

Vedtægterne er siden revideret på generalforsamlingen den 19. februar 2011